Privacyverklaring

VVW vzw, gevestigd aan Beatrijslaan 25, 2050 ANTWERPEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Beatrijslaan 25
2050 ANTWERPEN
+32 3 219 69 67 

www.vvw.be

Marc Persoons is de Functionaris Gegevensbescherming van VVW vzw. Hij is te bereiken via info@vvw.be


Persoonsgegevens die wij verwerken:

VVW vzw verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Lidnummer
 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Gevolgde (duik-)opleidingen, resultaten opleidingen, attesten van deelname
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en type apparaat bij het bezoeken van onze website
 • Beeldmateriaal: foto’s, filmpjes

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

VVW vzw verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gegevens betreffende lichamelijke of psychische gezondheid (medische fiches): medische attesten voor het uitoefenen van bepaalde sporten

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vvw.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

VVW vzw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Administratie federatie: i.f.v. lidmaatschap
 • Administratie federatie: i.f.v. verzekering
 • Administratie federatie: i.f.v. vorming van leden
 • Communicatie: versturen van nieuwsbrieven, mails, telefoongesprekken voeren…
 • Administratie leden: verwerking i.f.v. deelname aan activiteiten
 • Administratie leden: verwerking i.f.v. verzekeringen
 • Administratie leden: verwerking i.f.v. indeling in categorieën of groepen
 • Sportieve administratie: organisatie evenementen
 • Social media: sfeerfoto’s beheren
 • Social media: gerichte foto’s beheren
 • VVW vzw analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 
 • VVW vzw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe genoodzaakt zijn voor onze werking, zoals gegevens die wij nodig hebben voor ons ledenregister.

Geautomatiseerde besluitvorming:

VVW vzw neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van VVW vzw) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

VVW vzw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Welke?         > Bewaartermijn       > Reden

 • Personalia    > Onbeperkt       > historische gegevens
 • E-mailadres    > Onbeperkt       > historische gegevens
 • Clubgegevens > Onbeperkt > historische gegevens

Delen van persoonsgegevens met derden:

VVW vzw deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VVW vzw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Voorbeelden van derden waarop wij beroep doen:

 • Overheid: Sport Vlaanderen
 • Verzekeraar
 • Andere leden
 • Partnerorganisaties
 • VAREN (maandblad)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

VVW vzw gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. VVW vzw gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VVW vzw en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vvw.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitskaart met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan de identiteitskaart), kaartnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

VVW vzw wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

VVW vzw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@vvw.be.